Onze 1 +7 expertises

In de loop van de jaren, door de ervaring van het begeleiden van honderden hoogbegaafden en door specialistische studies hebben we ons gedegen ontwikkeld op 8 punten. Het belangrijkste punt is onze basis; de visie op hoogbegaafdheid, diagnostiek en begeleiding is dermate ingebed in ons handelen dat we dieper gaan en bredere kennis hebben van randkenmerken en voorwaarden bij hoogbegaafdheid. Verder zijn er nog 7 punten waar we ons extra mee bezig hebben gehouden, namelijk de intensiteiten (hoogsensitiviteit), faalangst, executieve functies, mindset, zelfbeeld, onderwijskundig functioneren en beelddenken. Onze expertises hebben we verwerkt in een nieuwe visie met al haar bijbehorende methodieken: Talent Zijn. 

 

1. De basis voor hoogbegaafdheid

Model van Duran

Binnen onze praktijk werken wij met hoogbegaafdheid volgens het Model van Duran. Dit model is in 2011 door Yvonne Buijsen-Duran uitgewerkt en is in 2017 voor het laatst herzien naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en onze praktijkervaringen. Bij dit model wordt uitgegaan van hoogbegaafdheid als je zowel de hoofd-kenmerken als de hart-kenmerken herkent of als die in het onderzoek herkend worden. Hoogbegaafdheid is dus een totaalpakket van verschillende kenmerken in je hoofd (hoe je denkt) en in je hart (hoe je je voelt), en het is niet alleen een hoog IQ. Verder zien we dat de hoogbegaafde uit balans kan raken door verschillende interne en externe factoren. Deze factoren mogen niet vergeten worden, omdat deze de sleutel zijn tot begeleiding en dus vooruitgang. Na vele jaren van ervaring kunnen we concluderen dat het model de lading ook werkelijk dekt en is het een waardevolle basis gebleken voor de diagnostiek en de begeleiding van hoogbegaafden in de praktijk.

 Het begaafdheidsonderzoek

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het model van Duran is ook een nieuwe onderzoeksmethode ontstaan. Enkel een IQ-test volstaat namelijk in de meeste gevallen niet om een voldoende duidelijk beeld te krijgen van een vermoedelijke (hoog)begaafdheid. Dit zijn ook testen, waarbij het resultaat afhangt van vele factoren (bv o.a. de gebruikte test, de tester, de testomgeving en het moment van de dag). Wij werken door het onzekere resultaat van een IQ-test liever met een begaafdheidsonderzoek, waarbij naast het intelligentieaspect ook het algemeen functioneren en de specifieke persoonskenmerken bekeken worden. Zorgvuldig geselecteerde orthopedagogen en psychologen nemen de IQ-testen af, rekening houdend met allerlei gedragskenmerken die we vaak tegen komen, zoals onderpresteren, faalangst en te snel antwoorden. Daarnaast gebruiken we o.a. de DUCOS-H en persoonlijkheidslijsten, welke wij ontwikkeld hebben voor onze praktijk en welke momenteel wetenschappelijk onderbouwd en genormeerd worden.

 De begeleiding: Talent-Zijn

Door het complete beeld op hoogbegaafdheid hebben we ook in de begeleiding van hoogbegaafden een meer holistische aanpak, waarbij het doel altijd is om de hoogbegaafde in balans te krijgen. Zowel het hoofd als het hart kan door allerlei factoren uit balans zijn geraakt, waardoor allerlei gedragingen of klachten kunnen ontstaan. Denk aan angsten, slaapproblematiek, motorische onrust, sociale moeilijkheden, emotie-regulatieproblematiek, onderpresteren enz. We streven ernaar om elke hoogbegaafde na de diagnostiek een traject Talent-Zijn aan te bieden, zodat er vanuit balans de weg in het leven gezocht kan worden. Deze begeleiding is tevens voor professionals uit de zorg of uit het onderwijs te volgen, zodat we onze kennis kunnen verspreiden.

 

2. Hoogbegaafdheid en de intensiteiten: onze X-citabillies

Omdat hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit hand in hand gaan hebben we ons verder gespecialiseerd in dit onderwerp. Hierbij is onder andere inzichtelijk geworden dat de term hoogsensitiviteit zoals deze vaak gebruikt wordt bij hoogbegaafdheid niet helemaal de lading dekt. Daarom hebben we onze kennis met betrekking tot de Overexcitabillities en Sensorische Integratie verdiept en een manier gevonden om deze waardevolle kennis op de hoogbegaafden toe te kunnen passen. Hiermee hebben we een tool in handen waarmee we onder andere ook misdiagnoses als ADHD en ASS kunnen verklaren.

 

3. Hoogbegaafdheid en faalangst: de UIL-methode

Uit de jarenlange ervaring weten we dat veel algemene therapieën niet werken bij hoogbegaafden, omdat er trucjes aangeleerd worden in plaats van dat het diepgewortelde gevoelens en gedrag aangepakt worden. Om die reden hebben we specifiek voor faalangst een geheel eigen methode ontwikkeld die op een ‘hoogbegaafde wijze’ nieuwe inzichten en vaardigheden aanleert. Deze methode is uitgewerkt naar een praktische aanpak die voor zowel kinderen als volwassenen bruikbaar is.

 

4. Hoogbegaafdheid en executieve functies: Talent-Vaardig

Al tijdens haar opleiding is Yvonne geïnteresseerd geraakt in de ontwikkeling van het brein en met name in de ontwikkeling van executieve functies. In 2013 heeft Yvonne twee boeken over dit onderwerp geschreven; een praktische methode voor iedere professional die met hoogbegaafde kinderen werkt en een handleiding voor ouders. De boeken zijn los te koop, maar het recht op het professioneel gebruik is enkel te verkrijgen na het volgen van de bijbehorende training.

 

5. Mindset

De afgelopen jaren wordt er steeds meer duidelijk ten aanzien van de invloed van mindset op hoogbegaafdheid. De mindset-theorie van Carol Dweck vindt haar weg meer en meer in ons land, waardoor naast professionals ook ouders deze term beter (her)kennen.  We gaan hierbij uit van twee soorten mindset: een groei-mindset en een vaste mindset. De groei-mindset zorgt ervoor dat je denkt in termen als ‘ik lukt me nu even iet, maar als ik meer oefen gaat het vast beter’ en de vaste mindset geeft meer gedachten als ‘het lukt me nooit’. Binnen de praktijk hebben we gemerkt dat specifiek bij hoogbegaafden de vaste mindset is ontwikkeld en dat het een grote invloed kan hebben op hun verdere ontwikkeling. Via onze speciale UIL-methode kunnen we de mindset meer richting een groei-mindset sturen.

 

6. Zelfbeeld

Je zelfbeeld ontwikkel je door naar je omgeving te kijken. Gedrag, gevoel of resultaten die ‘anders zijn dan bij anderen’ geven aanleiding om je zelfbeeld (onbewust) tegen het licht te houden en het bij te stellen waar nodig. aangezien hoogbegaafden in een wereld leven waarin zo’n 98% van de leeftijdgenoten ‘anders’ is, is het erg lastig om een positief en realistisch zelfbeeld op te bouwen. Voor zowel kinderen als volwassenen hebben we een methode ontwikkeld om het zelfbeeld op te bouwen.

 

7. Hoogbegaafdheid en het Onderwijskundig Functioneren

Helaas zien we regelmatig dat kinderen of jongeren zijn gaan onderpresteren of dat zij bepaalde vaardigheden in het onderwijs onvoldoende mee hebben gekregen. Denk daarbij aan moeilijkheden bij het lezen, spelling of bij rekenen. Dit kan door een versnelling in het basisonderwijs komen, door hiaten in instructie of door een visuele leervoorkeur. Doordat we tevens specialisten hebben met een onderwijskundige achtergrond, kunnen we na het toetsen en vaststellen van de hiaten of leerproblemen met een gerichte aanpak RT bieden.

 

8. Hoogbegaafdheid en Beelddenken

Uit onderzoek blijkt dat hoogbegaafden relatief vaker een visuele leervoorkeur hebben; in de volksmond ook vaak ‘beelddenken’ genoemd. Bij de praktijk zijn meerdere experts op het gebied van beelddenken werkzaam die zijn opgeleid voor het afnemen van het Wereldspel en de bijbehorende toetsen, waardoor we ook dit aspect van hoogbegaafdheid diagnostisch en gedegen vast kunnen stellen.

 

Herken je één van deze onderdelen bij je kind? Lees hier dan verder. Voor meer informatie over volwassenen kun je hier klikken.

Wil je als professional meer weten over één van deze onderwerpen? Lees hier dan verder.

Wil je contact over één van deze expertises? Klik hier voor ons contactformulier.

0